SOŠ technická Zlaté Moravce


História školy

Stredná odborná škola technická v Zlatých Moravciach vznikla v roku 1950 ako Stredisko pracujúceho dorastu pri Továrni na chladničky. V roku 1954 došlo k zmene názvu na Stredisko štátnych pracovných záloh. Uvedené strediská pripravovali žiakov v profesiách - ručné spracovanie kovov-strojný zámočník, nástrojár. Praktická príprava sa vykonávala vo výrobných priestoroch továrne, t.j. dnešnom závode Calex a teoretická príprava prebiehala v učňovskej škole pre pošte. Teoretická a praktická časť boli základnými zložkami výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý sa sústredil na prípravu odborníkov v profesiách potrebných pri výrobe chladničiek. Neskôr sa k týmto dvom zložkám pridala mimopracovná výchova.

K podstatnej zmene v príprave na povolanie došlo v roku 1959 vznikom Učňovského strediska, ktoré postupne rozširovalo prípravu na povolanie o nové odbory strojného zamerania ako sústružník, frézar, chladiarenský mechanik a prevádzkový elektromontér. Prvých učňov bolo len okolo 80, ale postupným vylepšovaním podmienok a zvyšovaním odbornej úrovne sa ich počet plynulo zvyšoval a už v 60-tych rokoch navštevovalo školu približne 250 žiakov. Zmeny v organizácii prípravy prišli až v 70-tych rokoch, keď vznikli ďalšie učebné odbory - inštalatér a obrábač kovov. Materský podnik Calex vytváral vhodné podmienky pre svojich budúcich pracovníkov a tým, že žiaci posledného (tretieho) ročníka mohli vykonávať odbornú prax na závodných pracoviskách, čím sa priamo zoznamovali s prácou prislúchajúcou ich vyučenej profesii.

Zvyšujúce sa nároky na odbornosť a úroveň výučby si vyžadovali neustále zlepšenie kvality vyučovacieho procesu, čo bolo možné realizovať len vo vhodných materiálno-technických podmienok. Preto bol v roku 1967 položený základný kameň terajšieho komplexu SOU strojárskeho, v ktorom boli sústredené všetky tri spomínané úseky výučby. Vyučovanie v novom objekte sa začalo v roju 1973 (konkrétne úsek teoretického vyučovanie a mimoučebnej výchovy), odborný výcvik začal prebiehať v novom objekte o rok neskoršie, v roku 1974.

Ku kvalitatívnej zmenne v učňovskom školstve došlo v r. 1977. Zmenila sa koncepcia prípravy na povolanie. Do siete sa zaviedol nový 4-ročný študijný odbor, končiaci maturitou - mechanik nastavovač a do roku 1986 aj 4-ročný maturitný odbor - mechanik elektronik pre číslicovú a riadiacu techniku a pre spotrebnú elektroniku. Zo strany podniku bol to tieto odbory veľký záujem. V 70-tých rokoch sa Odborné učilište zmenilo na Stredné odborné učilište, v ktorom absolventi okrem výučného listu majú možnosť získať aj maturitné vysvedčenie. Počet žiakov sa viditeľne zvýšil, v 80-tych rokoch navštevovalo školu približne 600 žiakov.

Od roku 1991 je Stredné odborné učilište samostatným právnym subjektom s názvom Stredné odborné učilište strojárske, Zlaté Moravce. Zriaďovateľská funkcia prešla z akciovej spoločnosti Calex Zlaté Moravce na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

Ďalšia študijná zmena prebehla v roku 1994, keď bolo zriadené nadstavbové štúdium pre absolventov strojárskych a elektrotechnických učebných profesií. Je organizované dennou formou po dobu dvoch rokov.

Progresívnym študijným odborom je odbor mechanik mechatronik, ktorý sa u nás vyučuje od roku 2004. Najmladším učebným oborom je odbor technicko-administratívny pracovník, ktorý bol zriadený v roku 1994 ako experimentálny odbor. V roku 1997 k nemu pribudol odbor technicko-ekonomický pracovník, 2-ročné nadstavbové štúdium končiace maturitou.V školskom roku 2010/2011 pribudnú nové študijné odbory - mechanik počítačových sietí a logistika

Za viac ako 59 ročnej existencie školy, úspešne ukončilo štúdium asi 6500 absolventov. Mnohí z nich pokračovali a pokračujú v štúdiu na vysokých školách.

V súčasnosti SOŠ technická svojim programom, materiálno-technickým vybavením a kvalifikovanými pedagogickými pracovníkmi v spolupráci s podnikateľskou sférou a štátnymi inštitúciami pripravuje vysokokvalifikovaných odborníkov pre potreby regiónu, ktorí nájdu uplatnenie v rôznych odvetviach nášho národného hospodárstva.